МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВИЛИВКІВ

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВИЛИВКІВ

Контроль хімічного складу сплаву. Хімічний склад сплаву контролюють лабораторним аналізом. При виплавці сплаву в цеху з вихідних матеріалів безпосередньо перед заливанням форм- слід перевіряти 100 %_ виправлень на основні елементи сплаву, і шкідливі домішки. (Три нкличии сертифікатів на вихідні матеріали (наприклад, на сталь, феросплави), точному дотриманні технологічного процесу плавки, а також періодичній перевірці навішень Шихтових матеріалів на деяких заводах контроль усіх плавок замінений контролем хімічного складу кожної десятої плавки по одному або декільком єлеменатм сплаву, зміст яких сильно коливається! У випадку такого контролю за результатами хімічного аналізу кожної десятої плавки ОТК вирішує питання випуску у виробництво всіх десяти плавок. Якщо результати аналізу десятої плавки незадовільні, проводиться, контроль кожної плавки
Якщо шихтою є готовий перевірений сплав і використовуються строго маркіровані ливарні відходи, при їхнім надійному зберіганні можна допустити контроль хімічного складу сплаву, беручи пробу від одного виливка всутки.
Сполука сплаву визначають методами хімічного й спектрального аналізів
Хімічний аналіз дозволяє виділити в чистому виді або у вигляді сполук окремі елементи сплаву й визначити їхній процентний вміст.* При змісті обумовленого елемента в сплаві більше 1%, цей метод досить точний, але тривалий ( до декількох годин).
Спектральний аналіз заснований на розгляді спектра випромінювань при впливі дугового розряду ца поверхня анализируе-.
мого сплаву.- У порівнянні з хімічним аналізом він має випливаю-щие переваги: швидкість аналізу ( для кількісного аналізу фотографічним методом потрібні 15-25 хв, а при сортуванні металу для одного аналізу досить 1-2 хв); висока точність визначення більшості елементів; універсальність ( те саме встаткування для різних сплавів); визначення хімічного складу практично без ушкодження зразка або деталі; можливість збереження пластинок зі спектрами
Спектральний аналіз складається з п`яти етапів: перетворення проби в газ, порушення світіння газу, розкладання світного газу в спектр,, фіксація спектра, якісна оцінка (вимір інтенсивності спектральних ліній). Для роботи з перерахованих етапів необхідно спеціальне устаткування: спектограф з генератором іскри або дуги, стилоскоп, мікрофотометр, спектро-проектор
З використанням сучасних багатоканальних спектроскопи-. ческих квантометрів можна за 4-6 хв провести повний хімічний аналіз сплавів зі змістом до 20 елементів, при концентрації їх від 0,001 до 20,0 %, що особливо коштовне в масовому виробництві
При литті по виплавлюваних моделях пробу на хімічний і спектральний аналіз звичайно виконують у вигляді долитого до блоку -зразка, з якого беруть стружку для хімічного аналізу, а частину, що залишився, зразка використовують для спектральньго аналізу
У світовій практиці створені швидкодіючі спеціальні прилади для аналізу елементів сплаву. Ці прилади засновані на використанні інфрачервоного аналізатора, а не хімічного або фізико-хімічного методу аналізу
( Для визначення сірки й фосфору на приладі Leco CS-46 (ФРН) затрачають не більш 30 с./Зразок спалюють в індукційній печі в кисні. Продукти згоряння З, З0
і S0
виміряються окремо спеціальними детекторами інфрачервоного випромінювання. Вихідні сигнали детекторів підсумують електронним способом. Діапазон концентрації елементів, що перевіряються в сплавах: від 0,0001 додооо % З; 0,0001 до 0,25.|точность визначень ±1 % змісту С и ±3 % змісту S.
За 90 з можна визначити зміст азоту в сплаві на приладі N2A 2002 фірми Leybold-Heraeus (ФРН). Аналоговий вихід приладу — детектор теплопровідності
До розглянутих приладів межно-підключати літеродрукувальні апарати для реєстрації результатів аналізів
Візуальний контроль виливків. Контроль зовнішнім оглядом Проводять лосле первинного очищення блоків виливків, що дозволяє більш точно визначити причин шлюбу. При цьому проводять розбраковування всієї партії виливків по зовнішніх дефектах, видимим неозброєним оком. Контролер порівнює виявлений дефект із припустимим по затвердженому еталону або описі в технічних умовах на виливок.. Виливка з дефектами, що перевищують припустимі, після відрізки від літників бракують або направляють на виправлення
Браковані виливки слід ізолювати, для того щоб вони випадково не потрапили вгодние.
Забраковані контролером виливка повинні бути класифіковані по видах шлюбу. Результати розбраковування партії виливків слід фіксувати в журналі, указуючи загальне число виготовлених виливків, а також число придатних і забракованих по кожному виду шлюбу. Так, установлюють переважні види шлюбу й намічають шляхи його попередження (див. табл. 9.1).